စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

စုစုပေါင်း : Ks 1,470,000.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks 1,470,000.00
ဝယ်ယူရန် စတင်ပါ။