စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

Wooden Frame (not include Board )
စုစုပေါင်း : Ks 22,400.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks 22,400.00